Dětský domov (DD)

Dětský domov je určen pro výkon ústavní výchovy a poskytuje péči, jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami (kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu), dětem s nařízenou ústavní výchovou či umístěným na základě předběžného opatření. Jsou zde umisťovány děti ve věku zpravidla od nástupu povinné školní docházky do 18 let, které nemají závažné poruchy chování. V případě prodloužené ústavní výchovy do 19 let, nebo do 26 let (předpokladem pro prodloužení pobytu je příprava na budoucí povolání studiem).
Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy v zařízeních provádí pověřený státní zástupce státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází.

Prvořadým úkolem je pro nás vytvoření lidského vztahu k dětskému klientovi. Tato práce vyžaduje vstřícnost, důslednost, pevnost a spravedlivost. Snažíme se, aby vztah mezi dospělými a dětmi byl přátelský, založený na taktu a úctě ke každému dítěti. Snažíme se chápat potřeby, přání, reakce a chování dítěte v krizových situacích, které pobyt v ústavním zařízení s sebou přináší. Respektujeme osobnost dítěte, jeho názory a postoje.

Hlavním činitelem výchovného působení jsou vychovatelé a základní organizační jednotkou je rodinná skupina (RS), kterou tvoří 6 – 8 dětí. V každé RS působí 2 – 3 kmenoví vychovatelé, kteří se vzájemně doplňují a střídají v edukaci a komplexní péči o děti do této skupiny začleněné. Jejich pracovní náplní je výchova a vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí, socializace a co nejlepší příprava dítěte na možnost vést, pokud to jeho zdravotní omezení dovolí, co nejsamostatnější život.

V posledních letech se ve výchovně vzdělávací činnosti přistoupilo k mnoha změnám, které se promítly i do našeho zařízení. Prohlubuje se individuální přístup k dětem, demokratizace a humanizace výchovně vzdělávací práce, uvolnění výchovného režimu, důsledněji se dodržují práva dětí. Děti mají více možností podílet se na organizaci života v dětském domově. Více jsou uplatňovány prvky rodinné výchovy. Největší důraz klademe na výchovu k samostatnosti na úrovni, která je pro dítě dosažitelná.

Zájmové aktivity a využívání volného času dětí

Stěžejní aktivity jsou zaměřeny na smysluplné využití volného času. Jedná se zejména o sportovní činnosti, výtvarné činnosti, kulturní a sportovní akce, výlety a ozdravné pobyty. Mezi odpočinkové aktivity patří společenské hry, poslech hudby, práce s PC a internetem, sledování televize apod. Účast v kolektivních soutěžích (např. výtvarné, taneční, sportovní) dává dětem možnost zažít pocit úspěchu a pomáhá v orientaci a výběru individuálních zájmů. Děti mají možnost zapojit se do zájmových kroužků mimo naše zařízení – v Jaroměři a Josefově.

Kapacita dětského domova: 48 dětí.

LEGISLATIVA

  • Zákon č. 109/02 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
  • Zákon č.359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/04 Sb., správní řád
  • Zákon č. 218/03 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • Vyhl. č. 438/06 Sb., která upravuje podrobnosti výkonu ÚV a OV, ve znění pozdějších předpisů

Naši partneři

Královéhradecký kraj | logo
Evropská unie| logo
MInisterstvo školství mládeže a tělovýchovy | Logo