Dětský domov, Základní škola
speciální a Praktická škola, Jaroměř

Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: dětský domov, základní škola
speciální, praktická škola, školní jídelna.

Poskytování elementárních vědomostí a dovedností

Rozvíjení duševních
i tělesných schopností

Respektování jejich
individuálních zvláštností

Příprava
na praktický život

Vedení k samostatnosti
a soběstačnosti

Vytváření návyků, které jsou
potřebné k praktickému životu

„Člověk se stává člověkem pouze výchovou a není ničím, jenom tím, co z něj výchova udělá“

Cíle a poslání dětského domova

Dětský domov je určen pro výkon ústavní výchovy a poskytuje péči, jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami (kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu), dětem s nařízenou ústavní výchovou či umístěným na základě předběžného opatření. Jsou zde umisťovány děti ve věku zpravidla od nástupu povinné školní docházky do 18 let, které nemají závažné poruchy chování. V případě prodloužené ústavní výchovy do 19 let, nebo do 26 let (předpokladem pro prodloužení pobytu je příprava na budoucí povolání studiem).
Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní a ochranné výchovy v zařízeních provádí pověřený státní zástupce státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází.

Cíle a poslání základní školy speciální a praktické školy

Cílem a posláním základní školy speciální je poskytovat základy vzdělávání žákům se středním a těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením. Zajišťujeme reedukaci žáků s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami učení a chování. Výchovou a vzděláváním směřujeme k dosažení maximálně možné socializace žáka.

Praktická škola jednoletá poskytuje střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a s diagnózou autismu, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální. Cílem je v rámci individuálních schopností nabídnout možnost k uplatnění se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

Aktuality

Projekty

Šablony I - Moderní vzdělávání v Praktické škole Jaroměř
Šablony I - Moderní vzdělávání v DD, ZŠ speciální a PŠ, Jaroměř
Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

O našem zařízení

Zařízení se nachází v klidné části města, blízko historického náměstí.

Budova je členěná na ubytovací prostory využívané dětským domovem, prostorami pro školní výuku a odbornými učebnami, které jsou využívány jak pro výuku ve škole, tak i výchovně vzdělávací činnosti dětského domova.
V dětském domově jsou prostory pro šest rodinných skupin vybaveny tak, aby dětem přiblížily rodinné prostředí a děti se zde cítily příjemně a bezpečně.

Ve škole je 6 kmenových tříd (5 součástí ZŠS a 1 PrŠ).

Třídy jsou vybaveny funkčním zařízením i speciálními pomůckami, každá třída má k dispozici dataprojektor, 2 počítače s přístupem na internet a 1 třída je vybavena jako počítačová učebna.

Budova školy

V budově jsou další odborné pracovny: hudebna (kde se provádí také řečová výchova), tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovnakeramická dílna. Budova je vybavena bezbariérovým přístupem pro imobilních děti a schodolezem usnadňující pohyb v historické budově.

Kalendář akcí

Fotogalerie

Školní tradice

Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance

Vánoční besídka pro sponzory

První den ve škole

Den dětí

Ozdravný pobyt v přírodě

Třídní časopisy

Naši partneři

Královéhradecký kraj | logo
Evropská unie| logo
MInisterstvo školství mládeže a tělovýchovy | Logo