Základní škola speciální (ZŠS) a Praktická škola (PŠ)

Ve škole je 6 kmenových tříd (5 součástí ZŠS a 1 PrŠ).

Třídy jsou vybaveny funkčním zařízením i speciálními pomůckami, každá třída má k dispozici dataprojektor, 2 počítače s přístupem na internet a 1 třída je vybavena jako počítačová učebna. V budově jsou další odborné pracovny: hudebna (kde se provádí také řečová výchova), tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovna a keramická dílna. U naší školy je velká zahrada s ohništěm, asfaltové hřiště, dětské hřiště s prolézačkami, záhony pro výuku pěstitelských prací a travnatá plocha, která slouží pro sportovní a rekreační účely a volné hry. Žáci s poruchou hybnosti používají pro přístup do dalších podlaží budovy schodolez.

Pedagogický sbor tvoří 7 učitelek a 6 asistentů pedagoga, kteří jsou přiděleni ke konkrétním dětem.

Žáci jsou zařazeni do školních vzdělávacích programů (ŠVP) dle svého stupně mentálního postižení:

  • Přípravný stupeň (79-01-B/01) – určen pro děti před jejich zařazením do ZŠS, příprava na vzdělávání vychází ze vzdělávacího programu „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“
  • Základní škola speciální (79-01B/01) – určena pro děti se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacích programů „CESTA K SAMOSTATNOSTI“ a „CESTA DO ŽIVOTA“
  • Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) – určena pro děti s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu „START DO ŽIVOTA“

Kapacita ZŠS a PrŠ: 54 žáků.

Šablony I – Moderní vzdělávání v DD, ZŠ speciální a PŠ, Jaroměř

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004345

Období realizace: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 363 175,- Kč hradíme následující aktivity:

Naši partneři

Královéhradecký kraj | logo
Evropská unie| logo
MInisterstvo školství mládeže a tělovýchovy | Logo